fbpx

Financieringsethiek

Voor haar financieel beheer steunt ArmenTeKort (ATK) op deze principes:

 • het aanleggen en behouden van voldoende reserves om de realisatie van de doelstelling te verzekeren, ook al gaat dat vandaag erg moeizaam. De Algemene Vergadering waakt over de bestemming van de goederen en de middelen die uitdrukkelijk ontvangen worden voor haar missie van openbaar belang namelijk de finale strijd tegen kansarmoede.
 • voldoen aan de financiële en boekhoudkundige reglementering voor verenigingen en stichtingen, zoals het publiceren van de jaarrekeningen van haar verenigingen. De jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank of bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel maar staat ook op de website. Deze rekeningen worden periodiek nagezien door externe deskundigen en gecertificeerd door een onafhankelijke commissaris, erkend door het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
 • het naleven van de eventuele aanbevelingen vanwege de Federale Overheidsdienst Financiën en vanwege de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (V.E.F.), Koning Boudewijn Stichting, DonorInfo. Be

ATK zal de Ethische Code onderschrijven. ATK verbindt zich ertoe zowel via haar transparantiewaarde als voor de respectwaarde de schenkers het recht op volledige informatie te respecteren.

Concreet betekent dit:

Toegankelijke en geüniformiseerde informatie:

We zorgen voor een informatiefiche op donorinfo.be. Deze fiche bestaat uit drie luiken en biedt een overzicht van de werking en de financiële gegevens van de organisatie en een grafiekweergave. Alle informatie verschijnt in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

Het eerste luik bevat inhoudelijke informatie mbt doelstellingen, werking, activiteiten en projecten, concrete noden.Het tweede luik bevat algemene informatie: samenstelling van de raad van bestuur, dagelijkse leiding, fiscaal attest, bankrekening,…Het derde luik bevat een gedetailleerde en geüniformiseerde weergave van de resultatenrekening en balans van de organisatie en informatie met betrekking tot de controle van de rekeningen.

De fiches worden opgesteld en geactualiseerd in nauwe samenwerking met ATK.

De informatiefiche kan op elk moment van de site verwijderd worden door Donorinfo wanneer zij geen informatie meer krijgt van de betrokken organisatie.

Link naar ATK informatiefiche: https://donorinfo.be/nl/organization/armentekort-vzw

Uitgaven ethiek

ArmenTeKort (ATK) verbindt zich ertoe alle giften, legaten, subsidies en opbrengsten uit partnerschap effectief aan te wenden voor de strijd tegen kansarmoede. De bestemming ervan gebeurt met strikte eerbied voor de wil van de schenkers of de in het partnerschap afgesloten overeenkomst.

ATK streeft naar een absolute transparantie wat betreft de aanwending van de gelden die haar toevertrouwd worden.We vragen onze erkenning bij het Ministerie van Financiën erkend om fiscale attesten af te leveren voor giften. Daarom verbindt ATK zich niet meer dan 20 % van haar middelen te besteden aan administratiekosten.

De middelen waarover ATK beschikt worden met zorg ingezet. Enkel acties die de mobilisatie tegen kansarmoede mogelijk maken en die mensen ondersteunen die zich hiervoor inzetten worden ondernomen. De ontplooiing van mensen, van gezinnen en van intermenselijke relaties staan voorop. ATK geeft uit wat nodig is voor:

 • acties die iedereen toegang verlenen tot kennis, kunst en cultuur en aanzetten om er een bijdrage aan te leveren
 • expressie, ontmoeting en ontwikkeling van een gemeenschappelijk denken van mensen betrokken in de strijd tegen kansarmoede en van mensen die armoede ondergaan, zodat ook zij hun verantwoordelijkheden als burger kunnen opnemen,
 • het ondersteunen van de solidaire aanwezigheid van mannen en vrouwen in kanszoekende wijken. Deze inzet op lange termijn maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk.

Algemene Voorwaarden online donaties

Deze algemene voorwaarden betreffen donaties aan: ArmenTeKort vzw, statutair gevestigd te Antwerpen, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen aan de Keyserlei 58.

Verder te noemen ArmenTeKort.

ArmenTeKort is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE 0544771794, IBAN: BE20 3631 3131 0556 en BIC: BBRU BE BB.

ArmenTeKort is aangemerkt als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan ArmenTeKort geschonken geldbedrag.
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan ArmenTeKort.
 4. Gevende partij: de natuurlijke –of rechtspersoon die middels Credit Card, Bank transfer of een elektronische machtiging, via de website van ArmenTeKort, een donatie doet aan ArmenTeKort.
 5. Online doneren: het geven van geld middels Credit Card, Bank transfer of een elektronische machtiging via de website van ArmenTeKort aan ArmenTeKort.
 6. Ontvangende partij: de rechtspersoon ArmenTeKort die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Statuten: ArmenTeKort heeft tot doel al datgene te doen dat een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van mensenhandel op nationaal en internationaal niveau.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan ArmenTeKort.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. ArmenTeKort behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, ArmenTeKort

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan ArmenTeKort.
 2. ArmenTeKort is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op ArmenTeKort nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van ArmenTeKort is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: ArmenTeKort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie.
 5. De gevende partij vrijwaart ArmenTeKort voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan ArmenTeKort.
 6. Indien er redelijke twijfels bestaan over de legitieme herkomst van de donatie kan deze door ArmenTeKort worden geweigerd dan wel neemt ArmenTeKort indien mogelijk contact op met de donateur.

Artikel 4. Rechten gevende partij1.

 1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen naar info@ArmenTeKort.be.
 2. De gevende partij heeft het recht het overeengekomen periodieke bedrag tussentijds te wijzigen door een mail te sturen naar info@ArmenTeKort.be.
 3. De gevende partij heeft het recht het overeengekomen periodieke bedrag te beëindigen door een mail te sturen naar info@ArmenTeKort.be.

Artikel 5. Plichten ArmenTeKort

 1. ArmenTeKort verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. ArmenTeKort neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een beveiligde webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. ArmenTeKort aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens ArmenTeKort bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.
 4. ArmenTeKort zal, indien de gevende partij via info@ArmenTeKort.be heeft aangegeven de overeenkomst van een periodieke donatie stop te willen zetten, deze stopzetting de eerste mogelijkheid rond de 28e van de maand uitvoeren.
 5. ArmenTeKort zal, indien artikel 4.1 van toepassing is, het eventueel reeds afgeschreven bedrag terugboeken binnen 10 werkdagen.
 6. ArmenTeKort kan aangifte doen bij de politie indien de gevende partij bewust onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij meerderjarig zijn. In België geldt daartoe de leeftijd van 18 jaren. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.
 3. De gevende partij geeft bij periodieke donatie zijn correcte identiteitsgegevensop.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haartoestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.
 6. Indien de gevende partij het overeengekomen periodieke donatiebedrag wil wijzigen dit via info@ArmenTeKort.be te melden, met het gewijzigde bedrag en de ingangsdatum.
 7. Indien de gevende partij een periodieke donatie wil stopzetten, dient hij/zij de stopzetting van de overeenkomst via info@ArmenTeKort.be te melden, met datum van stopzetting.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. ArmenTeKort verwerkt de door de gevende partij aan ArmenTeKort verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt.
 2. De persoonsgegevens worden door ArmenTeKort verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door ArmenTeKort geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. ArmenTeKort heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

 1. ArmenTeKort gebruikt alleen cookies om het aantal bezoekers van ArmenTeKort.be te meten, niet om persoonsgegevens vast te leggen.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die ArmenTeKort hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen ArmenTeKort en een wederpartij ontstaan. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Antwerpen, 4 april 2019

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar